Algemene Voorwaarden Casalingua Language Processing V.O.F.

1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtgever
Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht tot vertalen/corrigeren heeft gegeven aan CasaLingua Language Processing, alsmede die derde die door een gegeven opdracht rechtsgeldig is gebonden;
- Opdrachtnemer
CasaLingua Language Processing gevestigd te Wageningen GLD;
- Vertalen
Het vanuit een taal in een andere taal weergeven van de inhoud en/of strekking van een door de opdrachtgever aangeboden tekst of document, revisie alsmede de met het voorgaande verband houdende werkzaamheden;
- Corrigeren
Het verbeteren van spelfouten en/of grammaticale fouten en/of fouten in interpunctie of woordvolgorde in een door de opdrachtgever aangeboden tekst of document en eventueel het aanbrengen van stilistische verbeteringen in deze tekst;
- Meerwerk
De extra werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de opdracht goed te volbrengen en/of die door de opdrachtgever worden opgedragen binnen dezelfde opdracht;
- Minderwerk
Dat deel van de opgedragen werkzaamheden dat de opdrachtgever op enig moment niet meer uitgevoerd wenst.

2 Opdracht
2.1 De opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste eer en geweten.
2.2 Indien de opdracht wordt gegeven ten behoeve of voor rekening van een derde,blijft de opdrachtgever gehouden tot voldoening van hetgeen aan de opdrachtnemer toekomt.
2.3 De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
2.4 Iedere aanvulling en/of wijziging van een reeds gegeven opdracht, waaronder begrepen een opdracht tot correcties na het verstrijken van de in artikel 8.1 genoemde termijn, wordt als een afzonderlijke opdracht beschouwd.

3 Prijzen
3.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
3.2 De opdrachtnemer kan kosten die direct of indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, zoals reis-, koerier- en faxkosten e.d. in rekening brengen.
3.3 Meerwerk wordt door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.4 Minderwerk, waaronder begrepen de volledige annulering van een opdracht door de opdrachtgever, kan alleen tot verlaging van de prijs leiden indien de opdrachtnemer nog geen werkzaamheden heeft verricht in het kader van de uitvoering van de opdracht.

4 Levering
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen kan de opgegeven levertijd niet als fatale termijn worden beschouwd.

5 Auteursrecht
De opdrachtgever verkrijgt bij levering het gebruiksrecht voor de openbaarmaking en verveelvoudiging van de gerealiseerde opdracht, onder de opschortende voorwaarde van betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum.

6 Betaling
6.1 Facturen van de opdrachtnemer dienen te worden voldaan binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente, vanaf de vervaldatum van de factuur, verschuldigd is.
6.2 De opdrachtgever is niet bevoegd enig beroep te doen op schuldvergelijking, verrekening, opschorting of terughouding noch kan hij enige korting op de betaling in mindering brengen.
6.3 Iedere omstandigheid betrekking hebbend op de opdrachtgever die op welke wijze dan ook de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer zinloos dan wel onmogelijk maakt, is voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich in dat geval de voor de opdracht overeengekomen of verschuldigde vergoeding onverwijld te voldoen.

7 Ontbinding
Indien de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft genomen kan de overeenkomst niet worden ontbonden door de opdrachtgever ter zake van een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtnemer of opdrachtgever.

8 Klachten en correcties
8.1 Klachten over (een) vertaalde/ gecorrigeerde tekst(en) dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 dagen na levering.
8.2 Uit een klacht voortkomende, en volgens de opdrachtnemer noodzakelijke, correcties zullen éénmaal kosteloos door de opdrachtnemer worden uitgevoerd. Door de opdrachtgever zelf, of door middel van derden, uitgevoerde correcties kunnen niet bij de opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

9 Aansprakelijkheid
9.1 De opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen directe en indirecte (gevolg)schade, aan de zijde van de opdrachtgever die voortvloeit uit de uitvoering van de opdracht, of voor schade die het gevolg is van beschadiging, vernietiging of verlies van de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer toevertrouwde gegevens en/of documenten.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden jegens de opdrachtnemer voor door hen geleden of te lijden schade, waaronder begrepen directe en indirecte schade en vervolgschade, van welke aard dan ook.

10 Geschillen en toepasselijk recht
10.1 Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
10.2 Op de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, de uitleg daarvan en toepassing van deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09115958, 24 augustus 2005.